O
PEER-TRAIN

Výzvy pre ľudí 50+

Starnutie obyvateľstva predstavuje pre Európsku úniu jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne ovplyvní všetky sféry spoločnosti. Podľa GREEN PAPER ON AGEING sa za posledných päť desaťročí zvýšila priemerná dĺžka života pri narodení približne o 10 rokov u mužov aj u žien. Modernizácia rôznych služieb, integrácia do digitálneho sveta, podpora sociálnej angažovanosti sú aktuálne a naliehavé aj v oblasti aktívneho starnutia. V dôsledku demografických zmien v 21. storočí sa objavili nové potreby a požiadavky, na ktoré je potrebné reagovať. Úloha aktivity bola nanovo definovaná a kvalita života sa stala dôležitou aj vo vyššom veku. V záujme úspešného starnutia je dôležité udržiavať zmysluplnú pracovnú aktivitu, fyzickú a duševnú činnosť, udržiavať a rozvíjať sociálne vzťahy. Pandémia však nedávno spôsobila nevídané, neočakávané situácie a spôsobila drastickú zmenu životného štýlu. Pre ľudí nad 50 rokov to prinieslo ešte viac výziev.

Dôležitá úloha peer-mentorov

Je potrebné špecializovať služby, starší ľudia potrebujú prístup ústretový k veku v poradenstve, vzdelávacích službách a pracovnom živote, ale majú otvorenejší prístup k svojim rovesníkom. Na základe analýzy potrieb realizovanej v partnerských krajinách môžu peer-mentori zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri uľahčovaní aktívneho starnutia, v procese celoživotného vzdelávania, pri podpore udržania si zamestnania a pri starostlivosti o sociálne vzťahy. Hoci títo ľudia prežívajú podobné životné situácie, majú silnejšiu stratégiu zvládania alebo dokonca profesionálne skúsenosti, čím sú príkladom, inšpirujú a dokonca pomáhajú iným ľuďom žiť zmysluplný a aktívny život.

Hlavné ciele projektu

Prostredníctvom účasti na školení peer mentorov založenom na medzinárodných skúsenostiach môžu peer mentori zlepšiť svoje zručnosti a odovzdať svoje skúsenosti spôsobom, ktorý je vhodný pre ľudí 50+, s prihliadnutím na očakávania 21. storočia, s využitím vhodných metód a techník.

Hlavné ciele projektu sú:

  • prispievať k profesionalizácii partnerských organizácií, zvyšovať znalosti a rozvíjať odborné a digitálne kompetencie odborníkov,
  • rozvoj kompetencií rovesníckych mentorov pre ľudí 50+ v súlade s požiadavkami 21. storočia prostredníctvom inovatívnych riešení a digitálnych technológií,
  • podporovať zamestnanosť, celoživotné vzdelávanie ľudí 50+, ale aj iné spoločensky prospešné aktivity, dosiahnutie čo najdlhšej nezávislosti a kvality života udržaním zdravého životného štýlu prostredníctvom služieb peer-mentoringu,
  • rozvoj zručností a kompetencií potrebných pre ľudí 50+ na dôstojný, aktívny a udržateľný život v 21. storočí prostredníctvom flexibilného kombinovaného vzdelávania založeného na moderných aktivitách vzájomného poradenstva,
  • podpora a rozvoj medzinárodnej spolupráce organizácií poskytujúcich sociálne, poradenské, mentorské a vzdelávacie služby pre dospelých a vytváranie partnerských sietí.

Cieľová skupina

Priamou cieľovou skupinou projektu sú experti, ľudia 50+ s odbornými znalosťami, pracovnými skúsenosťami a kompetenciami, ktorí sú dostatočne nadšení, sebavedomí, motivovaní a majú záujem stať sa rovesníckym mentorom, ale aj mentees – ľudia 50+, ktorí majú záujem získať pomoc od skúsenejších rovesníkov v rôznych oblastiach.

Partneri

Do projektu sa zapojí 6 partnerských inštitúcií pôsobiacich v oblasti poradenských a mentorských služieb, vzdelávania dospelých, výskumu a rozvoja digitálnych zručností zo šiestich krajín – Nemecka, Slovenskej republiky, Maďarska, Portugalska, Bulharska a Poľska.