O
PEER-TRAIN

Výzvy pre osoby staršie ako 50 rokov

Starnutie populácie predstavuje pre Európsku úniu v 21. storočí jednu z najvýznamnejších výziev, ktorá bude mať dlhodobý vplyv na všetky aspekty spoločnosti. Podľa ZELENEJ KNIHY O STARNUTÍ sa za posledných päť desaťročí priemerná dĺžka života pri narodení predĺžila u mužov aj žien približne o 10 rokov. Modernizácia rôznych služieb, integrácia do digitálneho sveta a podpora sociálnej angažovanosti sú tiež dôležitými a naliehavými faktormi v oblasti aktívneho starnutia. V dôsledku demografických zmien v 21. storočí sa objavili nové požiadavky, ktoré si vyžadujú riešenia. Nanovo sa definovala úloha aktívneho života a udržanie kvality života starších ľudí sa stalo dôležitou požiadavkou. V záujme kvality života starnúcej populácie je dôležité venovať sa zmysluplnej práci, udržiavať fyzickú a duševnú aktivitu a sociálne vzťahy. Nedávna pandémia bola bezprecedentnou a neočakávanou udalosťou, v dôsledku ktorej nastali obrovské zmeny v životnom štýle ľudí. Ešte viac výziev priniesla v živote ľudí vo veku 50+.

Dôležitosť rovesníckych mentorov a ich úloha

Je potrebné poskytovať špecializované služby. Starší ľudia vyžadujú veku primeraný priateľský prístup v poradenstve, vzdelávacích službách a pracovnom prostredí, pričom zároveň môžu využívať výhody väčšej dostupnosti svojich rovesníkov. Na základe analýzy potrieb uskutočnenej v partnerských krajinách môžu rovesnícki mentori zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore aktívneho starnutia obyvateľstva. Ich úlohy zahŕňajú oblasti celoživotného vzdelávania, podpory dlhodobého zamestnania a udržiavania sociálnych vzťahov. Napriek podobnej životnej situácii majú často lepšie stratégie na zvládnutie náročných životných situácií, a môžu mať dokonca aj profesionálne skúsenosti, čo im umožňuje byť príkladom a zdrojom inšpirácie pre ostatných. Môžu pomáhať iným viesť zmysluplný a aktívny život.

Hlavné ciele projektu

Zapojením sa do vzdelávacieho programu Peer Mentor Training, ktorý vychádza z medzinárodných skúseností, môžu rovesnícki mentori rozšíriť svoje poznatky a efektívne zdieľať svoje skúsenosti s inými osobami vo veku 50 a viac rokov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zvážiť podmienky života v 21. storočí a uplatňovať adekvátne metódy a techniky.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • Posilniť kompetencie rovesníckych mentorov pre osoby staršie ako 50 rokov v súlade s požiadavkami 21. storočia prostredníctvom inovatívnych riešení a digitálnych technológií.
  • Poskytovať pomoc pri zamestnávaní a celoživotnom vzdelávaní osôb vo veku 50 a viac rokov, ako aj pri iných spoločensky prospešných aktivitách s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu samostatnosť a najvyššiu kvalitu života. Tento cieľ možno dosiahnuť poskytovaním služieb rovesníckeho mentoringu, ktoré podporujú zdravý životný štýl.
  • Rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné pre aktívne starnutie osôb vo veku 50 a viac rokov, podporovať dôstojný, aktívny a udržateľný životný štýl v 21. storočí. Tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom flexibilnej metódy zmiešaného vzdelávania založenej na moderných postupoch rovesníckeho mentoringu.
  • Podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi sociálne, poradenské, mentorské a vzdelávacie služby pre dospelých a vytvárať partnerské siete.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú odborníci, osoby staršie ako 50 rokov s príslušnými odbornými poznatkami, pracovnými skúsenosťami a kompetenciami. Mali by to byť pozitívne zanietené, sebavedomé, motivované osoby, ktoré majú záujem prevziať rolu rovesníckych mentorov. Okrem toho projekt zahŕňa aj mentorovaných – osoby staršie ako 50 rokov, ktoré majú záujem o pomoc zo strany skúsenejších rovesníkov v rôznych oblastiach.

Partneri

Do projektu je zapojených šesť partnerských inštitúcií pôsobiacich v oblasti poradenstva, mentorských služieb, vzdelávania dospelých, výskumu a rozvoja digitálnych zručností. Tieto inštitúcie pôsobia v šiestich rôznych krajinách: v Nemecku, Slovenskej republike, Maďarsku, Portugalsku, Bulharsku a Poľsku.