O
PEER-TRAIN

Wyzwania dla osób 50+

Starzenie się ludności stanowi dla Unii Europejskiej jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nieodwracalnie wpłynie na wszystkie sfery życia społecznego. Według GREEN PAPER ON AGEING w ciągu ostatnich pięciu dekad średnia długość życia w chwili urodzenia wzrosła o około 10 lat zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Modernizacja różnych usług, integracja ze światem cyfrowym, promowanie zaangażowania społecznego są również aktualne i pilne w dziedzinie aktywnego starzenia się. W wyniku zmian demograficznych w XXI wieku pojawiły się nowe potrzeby i wymagania, na które należy reagować. Rola aktywności została zdefiniowana na nowo, a jakość życia stała się ważna także w starszym wieku. Dla pomyślnego starzenia się ważne jest utrzymanie sensownej aktywności zawodowej, aktywności fizycznej i umysłowej, utrzymanie i pielęgnowanie interakcji społecznych. Jednak pandemia ustanowiła ostatnio bezprecedensowe, niespodziewane sytuacje i spowodowała drastyczną zmianę stylu życia. Przyniosło to jeszcze więcej wyzwań dla osób 50+.

Ważna rola peer-mentorów

Konieczna jest specjalizacja usług, osoby starsze potrzebują przyjaznego dla wieku podejścia w poradnictwie, usługach edukacyjnych i życiu zawodowym, ale mają bardziej otwarty dostęp do swoich rówieśników. Na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej w krajach partnerskich, peer-mentorzy mogą mieć niezwykle ważną rolę w ułatwianiu aktywnego starzenia się, w procesie uczenia się przez całe życie, w promowaniu utrzymania zatrudnienia i w pielęgnowaniu relacji społecznych. Mimo że osoby te doświadczają podobnych sytuacji życiowych, to jednak mają silniejszą strategię radzenia sobie z nimi, a nawet doświadczenie zawodowe, dzięki czemu dają przykład, inspirują, a nawet pomagają innym ludziom prowadzić sensowne i aktywne życie.

Główne cele projektu

Dzięki udziałowi w szkoleniu Peer Mentor opartym na międzynarodowych doświadczeniach peer-mentorzy mogą podnieść swoje umiejętności i przekazać swoje doświadczenia w sposób odpowiedni dla osób 50+, uwzględniając oczekiwania XXI wieku, stosując odpowiednie metody i techniki.

Głównymi celami projektu są:

  • przyczynienie się do profesjonalizacji organizacji partnerskich, zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych i cyfrowych ekspertów,
  • rozwijanie kompetencji mentorów rówieśniczych dla osób 50+ zgodnie z wymogami XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii cyfrowych,
  • wspieranie zatrudnienia, kształcenia ustawicznego osób 50+, ale także innych działań społecznie użytecznych, osiągnięcie jak najdłuższej niezależności i jakości w życiu poprzez utrzymanie zdrowego stylu życia, poprzez usługi peer-mentoringu,
  • rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych osobom 50+ do godnego, aktywnego i zrównoważonego życia w XXI wieku poprzez elastyczny blended-learning oparty na nowoczesnych działaniach z zakresu mentoringu rówieśniczego,
  • promowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy organizacji świadczących usługi społeczne, doradcze, mentorskie i edukacyjne dla dorosłych oraz tworzenie sieci partnerskich.

Grupa docelowa

Bezpośrednią grupą docelową projektu są eksperci, osoby 50+ posiadające wiedzę zawodową, doświadczenie zawodowe i kompetencje, które są wystarczająco entuzjastyczne, pewne siebie, zmotywowane i zainteresowane zostaniem mentorem rówieśniczym, ale także mentorzy – osoby 50+, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy od bardziej doświadczonych rówieśników w różnych dziedzinach.

Partnerzy

W projekcie weźmie udział 6 instytucji partnerskich, działających w obszarze usług doradczych i mentorskich, edukacji dorosłych, badań naukowych i rozwoju umiejętności cyfrowych z sześciu krajów – Niemiec, Republiki Słowackiej, Węgier, Portugalii, Bułgarii i Polski.