ЗА
PEER-TRAIN

Предизвикателства за хората над 50 години

Застаряването на населението представлява за Европейския съюз едно от най-големите предизвикателства на 21-ви век, което ще се отрази необратимо върху всички сфери на обществото. Според GREEN PAPER ON AGEING през последните пет десетилетия очакваната продължителност на живота при раждане се е увеличила с около 10 години както за мъжете, така и за жените. Модернизацията на различни услуги, интеграцията в цифровия свят, насърчаването на социалното участие също са навременни и настоятелни в областта на активния живот на възрастните хора. В резултат на демографските промени през 21-ви век се появиха нови нужди и потребности, на които е необходимо да се реагира. Ролята на активността беше преосмислена, а качеството на живот стана важно дори и в по-напреднала възраст. За успешното остаряване е важно да се поддържа смислена трудова дейност, физическа и умствена активност, да се поддържат и развиват социални контакти. Наскоро обаче пандемията създаде безпрецедентни, неочаквани ситуации и предизвика драстична промяна в начина на живот. Това доведе до още повече предизвикателства за хората над 50 години.

Важна роля на партньорските наставници

Необходимо е услугите да се специализират, възрастните хора се нуждаят от подход, съобразен с възрастта, при консултирането, образователните услуги и професионалния живот, но те имат по-отворен достъп до своите връстници. Въз основа на анализа на потребностите, извършен в страните партньори, партньорските наставници могат да играят изключително важна роля за улесняване на активното стареене, в процеса на учене през целия живот, в насърчаването на запазването на заетостта и в поддържането на социалните взаимоотношения. Въпреки че тези хора преживяват сходни житейски ситуации, те имат по-силна стратегия за справяне или дори професионален опит, като по този начин дават пример, вдъхновяват и дори помагат на други хора да водят смислен и активен живот.

Основни цели на проекта

Чрез участието си в обучението за партньорски ментори, основано на международен опит, партньорските ментори могат да подобрят уменията си и да предадат опита си по начин, подходящ за хората над 50 години, като вземат предвид очакванията на 21-ви век, използвайки подходящи методи и техники.

Основните цели на проекта са:

  • да допринесе за професионализацията на партньорските организации, да повиши знанията и да развие професионалните и цифровите компетенции на експертите,
  • развиване на компетенциите на партньорските наставници за хора над 50 години в съответствие с изискванията на 21-ви век чрез иновативни решения и цифрови технологии,
  • да подкрепя заетостта, ученето през целия живот на хора над 50 години, но също и други общественополезни дейности, постигане на възможно най-дълга независимост и качество на живот чрез поддържане на здравословен начин на живот, чрез услуги за наставничество от връстници,
  • развиване на уменията и компетенциите, необходими на хората над 50 години за достоен, активен и устойчив живот през 21-ви век, чрез гъвкаво смесено обучение, основано на съвременни дейности за наставничество от връстници,
  • насърчаване и развитие на международното сътрудничество между организации, предоставящи социални, консултантски, менторски и образователни услуги за възрастни, и създаване на партньорски мрежи.

Целева група

Директната целева група на проекта включва експерти, хора над 50 години с професионални знания, професионален опит и компетенции, които са достатъчно ентусиазирани, уверени, мотивирани и заинтересовани да станат ментори на връстници, но също така и ментори – хора над 50 години, които се интересуват да получат помощ от по-опитни връстници в различни области.

Партньори

В проекта ще участват 6 партньорски институции, работещи в областта на консултантските и менторските услуги, образованието за възрастни, научните изследвания и развитието на цифрови умения от шест държави – Германия, Словакия, Унгария, Португалия, България и Полша.