ЗА
PEER-TRAIN

предизвикателства за хората над 50 години

Застаряването на населението представлява едно от най-значимите предизвикателства за Европейския съюз през 21-ви век, което ще има необратими последици върху всички аспекти на обществото. Според ЗЕЛЕНАТА КНИГА ЗА ЗАСТАРЯВАНЕТО през последните пет десетилетия очакваната продължителност на живота се е увеличила с около 10 години както за мъжете, така и за жените. Модернизацията на различни услуги, интеграцията в цифровия свят и насърчаването на социалното участие също са съществени и неотложни аспекти в областта на активното остаряване. В резултат на демографските промени през 21-ви век се появиха нови нужди и потребности, които изискват отговор. Ролята на активността беше предефинирана, а поддържането на високо качество на живот стана важно дори и в по-напреднала възраст. За да се гарантира успешното остаряване, от решаващо значение е да се ангажираме със смислена работа, да поддържаме физическа и умствена активност и да подхранваме социалните взаимодействия. Неотдавнашната пандемия обаче внесе безпрецедентни и неочаквани ситуации, които водят до драстични промени в начина на живот. Това доведе до още повече предизвикателства за хората на възраст 50+.

Значението на връстниците-наставници и тяхната роля

Необходимо е да се предоставят специализирани услуги. Възрастните хора се нуждаят от съобразени с възрастта подходи при консултирането, образователните услуги и работната среда, като същевременно се възползват от по-голям достъп до своите връстници. Въз основа на анализа на потребностите, извършен в страните партньори, наставниците на връстници могат да играят изключително важна роля за улесняване на активното остаряване. Тази роля се разпростира върху областите на учене през целия живот, насърчаване на постоянната заетост и поддържане на социални взаимоотношения. Въпреки че се сблъскват със сходни житейски ситуации, тези хора често притежават по-силни стратегии за справяне и дори могат да имат професионален опит, което им позволява да служат като пример и източник на вдъхновение за другите. Те допринасят за подпомагането на хората да водят смислен и активен живот.

Основни цели на проекта

Чрез участие в обучение за наставници на връстници, което се основава на международен опит, наставниците на връстници могат да усъвършенстват уменията си и ефективно да споделят опита си с лица на възраст 50 и повече години. За постигането на тази цел е задължително да се вземат предвид очакванията на 21-ви век и да се използват подходящи методи и техники.

Основни цели на проекта са:

  • Повишаване на компетентността на партньорските наставници за лица на възраст над 50 години в съответствие с изискванията на 21-ви век чрез иновативни решения и цифрови технологии.
  • Осигуряване на помощ за трудова заетост и обучение през целия живот на лица на възраст 50 и повече години, както и за други общественополезни дейности, с цел постигане на възможно най-висока независимост и качество на живот. Това се постига чрез предоставяне на услуги за наставничество от връстници, които насърчават здравословния начин на живот.
  • Да развиваме уменията и компетенциите, необходими за успешното остаряване на хората на възраст над 50 години, като насърчаваме достоен, активен и устойчив начин на живот през 21-ви век. Това се постига чрез гъвкав подход за смесено обучение, изграден върху съвременни практики за наставничество на връстници. Това се постига чрез гъвкав подход за смесено обучение, изграден върху съвременни практики за наставничество от връстници.
  • Насърчаване и засилване на международното сътрудничество между организации, предлагащи социални, консултантски, менторски и образователни услуги за възрастни, както и създаване на партньорски мрежи.

Таргет група

Основната целева група на проекта са професионалисти, лица на възраст над 50 години, които притежават професионални знания, професионален опит и компетенции. Тези лица трябва да бъдат достатъчно ентусиазирани, уверени, мотивирани и заинтересовани да поемат ролята на наставници. Освен това проектът обхваща и наставлявани – лица на възраст 50 и повече години, които се интересуват да търсят помощ от по-опитни колеги в различни области.

Партньори

Проектът включва шест партньорски институции, работещи в сферата на консултирането, менторските услуги, образованието за възрастни, научните изследвания и развитието на цифрови умения. Тези институции произхождат от шест различни държави: Германия, Словашката република, Унгария, Португалия, България и Полша.